Mga Batas sa Pag-iingat ng Bata at Pagbisita sa Arizona

Family Law Attorney, Manunulat
 • University of Pittsburgh School of Law
 • Skidmore College

Si Debrina Washington ay isang abugado at manunulat ng batas sa pamilya na nakabase sa New York, na nagpapatakbo ng kanyang sariling virtual na kasanayan upang tulungan ang mga solong magulang sa mga ligal na isyu.

ang aming proseso ng editoryal Debrina Washington Nai-update noong Marso 13, 2020

Sa Arizona, ang pangangalaga sa bata ay natutukoy batay sa maraming mga kadahilanan. Gayunpaman, ang pangunahing batayan sa pagpapasya ng pangangalaga sa bata sa Arizona ay ang pinakamahusay na interes ng bata. Sa isang pagpapasiya sa pag-iingat, ang isang korte ng pamilya sa Arizona ay hindi kikilala laban sa magulang dahil sa kasarian ng magulang. Ang mga magulang na naninirahan sa Arizona at nais na mag-file para sa pangangalaga ay dapat unang maging pamilyar sa mga batas sa pangangalaga ng bata sa Arizona.

Pinakamahusay na Mga Hilig ng Bata

Tutukuyin ng korte ang pangangalaga sa isang bata batay sa pinakamahusay na interes ng bata. Isaalang-alang ng isang korte ng pamilya sa Arizona ang mga sumusunod na kadahilanan sa pagtukoy ng pangangalaga sa bata:

 • Kagustuhan ng bata
 • Ang mga kagustuhan ng bawat magulang
 • Ang pagsasaayos ng bata sa bahay, paaralan, at pamayanan
 • Anumang kasaysayan ng karahasan sa tahanan o pang-aabuso sa bata
 • Kung ang magulang ay nagbigay ng pangunahing pangangalaga ng anak
 • Ang kalusugang pangkaisipan at pisikal ng lahat ng mga indibidwal na kasangkot
 • Ang ugnayan ng bata sa bawat magulang
 • Ang pagpayag ng bawat magulang na pagyamanin ang isang makabuluhan at malaking relasyon sa ibang magulang

Pinagsamang Child Custody sa Arizona

Sa Arizona, ang isang korte ay maaaring bigyan ang mga magulang ng iisa o magkasamang pangangalaga. Ang isang korte sa Arizona ay maaaring mag-order ng magkasamang ligal na pangangalaga at hindi mag-order magkasamang pangangalaga sa pisikal . Gayunpaman, maiuutos lamang ang magkasamang pangangalaga kung ito ay alang-alang sa bata. Bago gumawa ng pinagsamang pagpapasiya sa pag-iingat, isasaalang-alang ng isang korte ang mga sumusunod na kadahilanan:

 • Kasunduan o kawalan ng kasunduan ng mga magulang hinggil sa magkasamang pangangalaga
 • Kung ang mga magulang ay hindi sumasang-ayon, kung ang kawalan ng kasunduan ay hindi makatuwiran o batay sa isang isyu na walang kaugnayan sa pinakamahusay na interes ng anak
 • Magagawa kung ang isang magkasamang pag-aayos ng pangangalaga ay magagawa
 • Ang kakayahan ng bawat magulang na makipag-usap at makipagtulungan sa bawat isa

Ang korte ay maglalabas ng isang parangal ng magkasamang pangangalaga sa Arizona kung ang parehong mga magulang ay sumang-ayon at magsumite ng isang nakasulat na plano ng pagiging magulang, at naniniwala ang korte na ang utos ay para sa pinakamahusay na interes ng bata. Ang plano sa pagiging magulang ay isasama ang mga karapatan at responsibilidad ng bawat magulang tungkol sa edukasyon ng bata, pangangalaga sa kalusugan, paninirahan sa pisikal, at ang paraan kung saan hahawakan ang mga hindi pagkakaunawaan. Ang mga pagtatalo ay karaniwang pinangangasiwaan sa pamamagitan ng arbitrasyon o pagpapagitna.Mga Karagdagang Kadahilanan na Isinasaalang-alang sa Pagtukoy sa Pag-iingat ng Bata sa Arizona

Ang isang korte sa Arizona ay hindi magbibigay ng pangangalaga o pagbisita sa isang magulang kung saan mayroong isang malaking panganib na mapanganib sa anak. Ang mga sumusunod na salik ay makakaapekto sa kakayahan ng magulang na makakuha ng pangangalaga o pagbisita sa isang anak:

 • Ang kasaysayan ng magulang tungkol sa mga pagkakasala sa droga
 • Kung ang magulang ay may kombiksyon sa pagpatay
 • Kung ang magulang ay isang nahatulang sekswal na nagkasala

Gayunpaman, isasaalang-alang ng isang korte ng pamilya sa Arizona ang pagdalo sa mga sesyon ng pagpapayo at ang katangian ng isang kriminal na pagkakasala, bago tanggihan ang pag-iingat.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pangangalaga ng bata sa Arizona, mangyaring bisitahin ang Batas sa pakikipag-ugnay sa Domestic ng Arizona o makipag-usap sa isang kwalipikadong abugado sa Arizona.